Idékatalog til ekstern undervisning

Mulige emner til undervisning vedrørende fysioterapi

 • Mestringsstrategier til håndtering af dyspnø med udgangspunkt i godkendt national retningslinje
 • Respirationsøvelser
 • Hjælpemidler til palliative patienter
 • Berøringens betydning for den palliative patient 

Undervisning i palliation specielt rettet mod KOL patienter

Undervisningstilbud omhandlende palliation/symptomlindring specielt rettet mod KOL patienter.
I en kombination mellem undervisning af fysioterapeut og sygeplejersker ud fra de mål der er med et symptomlindrende ophold på hospice.

Mulige emner til undervisning i palliation set fra en psykologisk vinkel

 • Teorier omkring personlighedens dannelse og udvikling er vigtige for at forstå, hvem vi møder og hvem vi selv er. Her er teorier om mennesket som både biologisk og socialt væsen, som både er bestemt af sin historie og sine omstændigheder og tillige bestemt af de valg man træffer uomgængelige.
 • Teorier om samspil er nødvendige for at forstå vores muligheder/begrænsninger for at påvirke/støtte. Her er teorier om overføring, spejling, mentalisering, kognition og social indlæringsteori centrale.
 • Sammenhængen mellem personlighedspsykologi og krisepsykologi er vigtig for at kunne forstå den andens mestringsstrategier på tab.
 • Teorier om selvopfattelse og kropsoplevelse er centrale for at kunne forstå den alvorligt syges reaktion på sin situation.
 • Livshistoriens betydning generelt og i den sidste fase af livet.
   

Præsentation af hvordan der kan undervises / formidles i musikterapi

Musikterapi handler om nærhed og naturlig formidling af musikken. Musikudfoldelsen får minderne frem, får latteren forløst, løsner spændinger og giver ro.

Undervisningen er praktisk og igangsættende. Hvordan får vi her ”i vores hus”, musikken med i vores dagligdag, vores stemmer og sange vi kender med erfaring fra mange års musikformidling.

Undervisningstilbud omkring det eksistentielle og åndelige

ÅNDELIG ANGST
Hvordan påvirker religiøse menneskers gudsbillede deres åndelige ”velfærd”, når døden banker på døren?
Hvordan tackles selvbebrejdelser og lav selvværdsfølelse, når den hænger sammen med patientens tro eller religion?
Hvad svarer man patient eller pårørende, når tvivl på Guds kærlighed og omsorg begrundes i at sygdom og elendighed har ramt?
Findes der en god og naturlig angst for døden?

Konkrete cases fra et par år som hospicepræst på Anker Fjord Hospice vil danne udgangspunkt for en fælles drøftelse.

Fra socialrådgiveren på Anker Fjord Hospice kan der tilbydes undervisning i det socialfaglige arbejde med problemstillinger af økonomisk og lovmæssig karakter

Hvad skal man som professionel være særlig opmærksom på, f.eks. sygedagpenge, pension og udbetalinger via andre private pensionsordninger, plejeorlov, testamenter, legater, bevilling af ekstra udgifter til bl.a. fysioterapi, sygeplejeartikler m.m.

I undervisningen indgår også formidling af erfaringer med det nødvendige tværfaglige samarbejde og betydningen af den koordinerende funktion ud af huset til diverse samarbejdspartnere.

Mulige emner til undervisning i palliation fra en sygeplejefaglig vinkel

Symptomkontrol hos den palliative patient.

Undervisning med indehold af generel karakter omkring palliation med udgangspunkt i den palliative indsats, herunder definition, mål, WHO, hospicefilosofien, nationale og regionale hensigtserklæringer.

Undervisning omkring smertebehandling med fokus på såvel den farmakologiske som den non-farmakologiske tilgang.

Udgangspunktet for smertebehandling er smerteanamnese med en dataindsamling omkring smertens lokalisation, smertetype, intensitet, udvikling og dynamik samt behandlingsprincipper.

Den non-farmakologiske tilgang med udgangspunkt i aktivering af kroppens eget forsvar eksempelvis udskillelsen af oxytoxin og hvordan psykiske, sociale og åndelige problematikker har stor indflydelse på smerteopfattelsen.

Undervisning omkring træthed med udgangspunkt i at hos 80-95% af alle cancerpatienter optræder træthed som den problemstilling, de lider mest under i den sidste del af livet.

Trætheden er kompleks og kan have mange årsager. Undervisningen forsøger at afdække forskellige årsager og ikke mindst hvilke muligheder der er for at kunne lindre trætheden.

Undervisning omkring delir ud fra den godkendte kliniske retningslinje fra DMCG.

Delirium er et symptom der medfører megen lidelse. For patienten og for de pårørende. For plejepersonalet giver det ofte anledning til frustration og afmagt.

Delirium er også et hyppigt overset problem. Undervisningen tager udgangspunkt i en nylig godkendt national klinisk retningslinje, hvor der undervises i identifikation af delirium, farmakologisk og non-farmakologisk behandling af delirium samt hjælp og støtte til de pårørende.

Undervisning omkring de sidste 48 timer/ de sidste levedøgn i forhold til relevant symptombehandling såsom angst, uro, ernæring/væsketerapi og obstipation.

Endvidere mundplejen og dens betydning for livskvalitet og værdighed hos den uhelbredeligt syge og døende.

Pleje og behandling af patienter med dødsrallen med udgangspunkt i de godkendte nationale retningslinjer.

Pleje og behandling til patienter med kvalme med udgangspunkt i fysiologi, årsager, behandling, etiske overvejelser omkring kvalme.

Undervisningstilbud med udgangspunkt i palliation som en særlig tilgang

Hvordan kan sanseligheden stimuleres hos den alvorligt syge og døende, i forhold til velvære og kropsopfattelse, musikkens betydning i den sidste fase af livet og hvordan selv små måltider kan skabe gode sanseoplevelser for den svækkede patient.

Undervisning omkring hvordan der på Anker Fjord er arbejdet med filosofisk vejledning og skabt et undringsværksted med palliation som omdrejningspunkt.

 

Undervisning omkring hvordan det er at arbejde med børn og unge som pårørende

 • Sorgreaktioner hos børn
 • Hvordan opfattes døden på de forskellige alderstrin
 • Hvordan støtter voksne et barn eller ung, der skal eller har mistet
 • Hvordan støtter voksne et barn ved og efter dødsfald